OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DRAMA EĞİTİMİ

      Drama, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını destekleyen, yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocukta doğuştan var olan yaratıcılığı geliştirmektir. Drama ile çocuklar yaratıcı bir yolculuğa çıkmakta, bu yolculukları sırasında yaşantı yoluyla öğrenmektedirler. Çocuk bir duyguyu, düşünceyi, olayı doğaçlama, rol oynama gibi teknikleri kullanarak sergilerken tüm gelişim alanları olumlu yönde desteklenmiş olur.

Çocuklar için hazırlanan eğitim programlarında drama etkinliğine yer verilmesinin yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1) Yaratıcı düşünmeyi teşvik etme
2) Öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlama
3) Eleştirel düşünme
4) Dinleme
5) İşbirliği yapma ve empatik becerinin gelişimini destekleme
6) Stres yönetimi becerisi kazandırma
7) Gelişim alanlarını destekleme
8) Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme
9) Özgüven kazandırma
10) Kelime dağarcığını artırma
11) Kişilerarası ilişkilerini düzenleme

Gelişim Alanları ve Dramatik Etkinlikler

Bilişsel gelişim

     Bilişsel yapının gelişimi ile çocuk; çevresindeki kişi, nesne, durum ve olaylarla ilgili kavramlar oluşturmaya başlamaktadır. Gözlem becerilerini de kullanarak, özellikle 2-6 yaşlarda çocuk boyut, renk, sayı, miktar, şekil, duyu vb. kavramları geliştirmektedir. Günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere çözümler üretebilmektedir. Uygun bir eğitim ortamı sunulursa, etkinliklerinde yaratıcılıklarını ve imgelem güçlerini kullanabilmektedir.  Bu doğrultuda, dramatik etkinlikler, çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. 

Dil gelişimi

      Dramatik etkinlikler ve drama, çocukların sadece ifade şekillerini değil; sözcük dağarcıklarının gelişimini de destekleyen bir etkinliktir. Etkinlikler sırasında çocuklar daha önce bilmedikleri yeni bir konu ile karşılaşabilirler. Bu ilk deneyim, çocukların süreç içerinde ilk defa karşılaştıkları bu sözcükleri sık sık kullanarak, yeni sözcükler öğrenmelerini sağlayabilir. Yapılan etkinlikler, çocuğa konuşma, düşünme, dinleme, anlatma ve birbiriyle iletişim kurma deneyimleri sağlayarak dil ve iletişim becerisinin gelişimini olumlu yönde desteklemektedir. Bedensel ve sözlü ifade gücünü geliştiren bu etkinlikler sırasında çocuk, kendini daha iyi ifade etmeyi öğrenir. Zaman içerisinde çocuklar birbirlerini anlamak ve kendini ifade etmek için sesini daha iyi kullanmayı, düzgün bir şekilde konuşmayı, başkalarını dinlemeyi, ses tonlamalarını ve mimiklerini kullanmayı öğrenmektedirler.

Sosyal Duygusal Gelişim

      Bireyin kişilik kazanımı ve sosyalleşmesinin temelleri, okul öncesi dönemde atılmaktadır. Yapılan çalışmalar, dramanın çocuğun toplumsal yaşama uyumunu, işbirliğinin gereğini, olumlu ilişkiler kurma yollarını, olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirdiğini göstermektedir. Dramatik etkinlikler ve drama, duygu eğitiminde özel bir yere sahiptir. Özellikle okul öncesi eğitimde, duyguları tanıma ve ifade etme konusunda drama önemli bir yere sahiptir. Drama, bireylerin kendi duygularını anlamaları yanında, çevresindeki değişik görüşleri keşfetmelerine de yardımcı olmaktadır. Drama, çocukların olaylara başkalarının gözüyle bakmalarını, böylece onları daha iyi anlamalarını, kısaca empati becerilerinin gelişimini kolaylaştırmaktadır. Çocuk etkinlikler sırasında kendini başkasının yerine koyarak farkındalık geliştirebilir ve bu şekilde başkalarını anlamaya çalışır. Karakterlerin kim olduğu, neden öyle davrandığı, diğerleriyle ilgisi ve problemleri ele alışına karar verene kadar karşısındakini hakkında çok şey öğrenen çocuk, daha kolay iletişim kurmaya başlar.

Psikomotor Gelişim

      Drama ve Dramatik etkinlikler yoluyla çocuk, kendi bedenini tanır ve bedeniyle neler yapabileceğini çok iyi bilir. Müzik ya da ritim eşliğinde, beden parçalarının çeşitli yerlerini hareket ettirmeyi ve yürümeyi, koşmayı, atlamayı, yuvarlanmayı, zıplamayı, büyük ya da küçük adımlar atmayı, dans etmeyi, sürünmeyi, tırmanmayı, durmayı ve donmayı deneyimler. Grup etkinliklerinde diğer arkadaşlarıyla birbirlerine dokunmadan ve çarpışmadan etkileşime girerek, bedenlerini daha iyi kullanabilirler.

Özbakım Becerileri

      Çocuklar özellikle dramatik etkinliklerde, öz bakım becerilerini doğrudan geliştirebilme şansına sahiptirler. Etkinlikler sırasında, çocuklar kendilerini ve vücutlarının parçalarını en doğal yolla tanırlar ve vücut parçalarını farklı fonksiyonlar için de kullanma fırsatı bulurlar. Böylece günlük hayat içinde kullanılacak çeşitli davranışlar, en doğru şekilde kazanılmış olur.